تاریخ و ساعت رسمی به وقت ایران

جمعه, ۱۱ آذر(قوس) ۱۴۰۱

الجمعة, ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤
Friday, 2 December 2022

۰۵:۲۷

اذان صبح

۰۶:۵۶

طلوع آفتاب

۱۱:۵۴

اذان ظهر

۱۴:۳۲

اذان عصر

۱۶:۵۱

غروب آفتاب

۱۷:۱۱

اذان مغرب

۱۸:۰۱

اذان عشاء

۲۳:۰۹

نیمه‌شب شرعی

موقعیت کواکب در آسمان (بروج فلکی)

قمر

حمل

عطارد

قوس

زهره

قوس

مریخ

جوزا

مشتری

حوت

زحل

دلو

ساعات سعد و نحس کواکب تهران

نکات مهم:

  • ساعت شروع هر کوکب پایان ساعت کوکب قبلی است.
  • در ساعات شب از نوشتن تعویذ خوداری کنید. برای عبادت و تسبیح و ذکر وارد است.
  • جهت آگاهی از نحوه ورود اطلاعات جغرافیایی دیگر نقاط جهان کلیک کنید.
  • برای مشاهده ساعات روز های دیگر کلیک کنید.
  • میانه: نه سعد کامل است و نه نحس کامل.
  • تابع: این ساعت با توجه به موقعیت کوکب در صور فلکی می تواند هم سعد باشد و هم نحس.
قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای محبت و جلب قلوب

۱۰ آذر(Dec1) پنجشنبه - ساعت شروع: ۱۶:۵۱

زحل - نحس اکبر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۱۰ آذر(Dec1) پنجشنبه - ساعت شروع: ۱۸:۰۱

مشتری - سعد اکبر

برای ازدواج خوب است

۱۰ آذر(Dec1) پنجشنبه - ساعت شروع: ۱۹:۱۱

مریخ - نحس اصغر

برای قضای حوائج و مسافرت خوب است

۱۰ آذر(Dec1) پنجشنبه - ساعت شروع: ۲۰:۲۲

خورشید - سعد

جلب و القلوب و قضای حوائج

۱۰ آذر(Dec1) پنجشنبه - ساعت شروع: ۲۱:۳۲

زهره - سعد اصغر

برای هر کاری شایسته است

۱۰ آذر(Dec1) پنجشنبه - ساعت شروع: ۲۲:۴۳

عطارد - میانه

جلب و القلوب و قضای حوائج

۱۰ آذر(Dec1) پنجشنبه - ساعت شروع: ۲۳:۵۳

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای ازدواج و صلح بین متباغضین

۱۱ آذر(Dec2) جمعه - ساعت شروع: ۰۱:۰۳

زحل - نحس اکبر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۱۱ آذر(Dec2) جمعه - ساعت شروع: ۰۲:۱۴

مشتری - سعد اکبر

سعد است و برای هر کاری خوب است

۱۱ آذر(Dec2) جمعه - ساعت شروع: ۰۳:۲۴

مریخ - نحس اصغر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۱۱ آذر(Dec2) جمعه - ساعت شروع: ۰۴:۳۵

خورشید - سعد

برای دوستی و آشتی مبارک است

۱۱ آذر(Dec2) جمعه - ساعت شروع: ۰۵:۴۵

زهره - سعد اصغر

برای ازدواج و انجام طلسمات اتشی محبت

۱۱ آذر(Dec2) جمعه - ساعت شروع: ۰۶:۵۶

عطارد - میانه

برای نوشتن هر نوع طلسمی و برای انجام هر کاری

۱۱ آذر(Dec2) جمعه - ساعت شروع: ۰۷:۴۵

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای انجام هیچ کاری خوب نیست

۱۱ آذر(Dec2) جمعه - ساعت شروع: ۰۸:۳۵

زحل - نحس اکبر

برای فوران اب چاه ها و چشمه ها

۱۱ آذر(Dec2) جمعه - ساعت شروع: ۰۹:۲۴

مشتری - سعد اکبر

برای جلب محبت زنها و بزرگان خوب است

۱۱ آذر(Dec2) جمعه - ساعت شروع: ۱۰:۱۴

مریخ - نحس اصغر

برای طلب حاجت از بزرگان و سلاطین

۱۱ آذر(Dec2) جمعه - ساعت شروع: ۱۱:۰۳

خورشید - سعد

برای خواستگاری و ازدواج و محبت و قبول

۱۱ آذر(Dec2) جمعه - ساعت شروع: ۱۱:۵۳

زهره - سعد اصغر

برای انجام هر کار خیری بسیار عالی است

۱۱ آذر(Dec2) جمعه - ساعت شروع: ۱۲:۴۳

عطارد - میانه

برای تفرقه و آواره کردن سریع عمل می کند

۱۱ آذر(Dec2) جمعه - ساعت شروع: ۱۳:۳۲

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای هیچ کاری شایسته نیست

۱۱ آذر(Dec2) جمعه - ساعت شروع: ۱۴:۲۲

زحل - نحس اکبر

برای انجام هر کار خوب مناسب نیست

۱۱ آذر(Dec2) جمعه - ساعت شروع: ۱۵:۱۱

مشتری - سعد اکبر

برای هر نوع سفر و کار خیری خوب است

۱۱ آذر(Dec2) جمعه - ساعت شروع: ۱۶:۰۱