تاریخ و ساعت رسمی به وقت ایران

سه شنبه, ۱۴ آذر(قوس) ۱۴۰۲

٢١ جمادى الأولى ١٤٤٥

۰۵:۲۹

اذان صبح

۰۶:۵۹

طلوع آفتاب

۱۱:۵۵

اذان ظهر

۱۴:۳۲

اذان عصر

۱۶:۵۱

غروب آفتاب

۱۷:۱۱

اذان مغرب

۱۸:۰۱

اذان عشاء

۲۳:۱۱

نیمه‌شب شرعی

قمر

سنبله

عطارد

جدی

زهره

عقرب

مریخ

قوس

مشتری

ثور

زحل

حوت

ساعات سعد و نحس کواکب تهران

نکات مهم:

  • ساعت شروع هر کوکب پایان ساعت کوکب قبلی است.
  • در دهه آخر ماه قمری هستیم بهتر است در آن تعویذ سعد نوشته نشود.
  • در ساعات شب از نوشتن تعویذ خوداری کنید. برای عبادت و تسبیح و ذکر وارد است.
  • جهت آگاهی از نحوه ورود اطلاعات جغرافیایی دیگر نقاط جهان کلیک کنید.
  • برای مشاهده ساعات روز های دیگر کلیک کنید.
  • میانه: نه سعد کامل است و نه نحس کامل.
  • تابع: این ساعت با توجه به موقعیت کوکب در صور فلکی می تواند هم سعد باشد و هم نحس.
زهره - سعد اصغر

برای ازدواج و انجام طلسمات اتشی محبت

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه - ساعت شروع: ۱۶:۵۱ تا ۱۸:۰۱

عطارد - میانه

برای نوشتن هر نوع طلسمی و برای انجام هر کاری

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه - ساعت شروع: ۱۸:۰۱ تا ۱۹:۱۲

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای انجام هیچ کاری خوب نیست

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه - ساعت شروع: ۱۹:۱۲ تا ۲۰:۲۳

زحل - نحس اکبر

برای فوران اب چاه ها و چشمه ها

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه - ساعت شروع: ۲۰:۲۳ تا ۲۱:۳۳

مشتری - سعد اکبر

برای جلب محبت زنها و بزرگان خوب است

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه - ساعت شروع: ۲۱:۳۳ تا ۲۲:۴۴

مریخ - نحس اصغر

برای طلب حاجت از بزرگان و سلاطین

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه - ساعت شروع: ۲۲:۴۴ تا ۲۳:۵۵

خورشید - سعد

برای خواستگاری و ازدواج و محبت و قبول

۱۳ آذر(Dec4) دوشنبه - ساعت شروع: ۲۳:۵۵ تا ۰۱:۰۵

زهره - سعد اصغر

برای انجام هر کار خیری بسیار عالی است

۱۴ آذر(Dec5) سه شنبه - ساعت شروع: ۰۱:۰۵ تا ۰۲:۱۶

عطارد - میانه

برای تفرقه و آواره کردن سریع عمل می کند

۱۴ آذر(Dec5) سه شنبه - ساعت شروع: ۰۲:۱۶ تا ۰۳:۲۷

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای هیچ کاری شایسته نیست

۱۴ آذر(Dec5) سه شنبه - ساعت شروع: ۰۳:۲۷ تا ۰۴:۳۷

زحل - نحس اکبر

برای انجام هر کار خوب مناسب نیست

۱۴ آذر(Dec5) سه شنبه - ساعت شروع: ۰۴:۳۷ تا ۰۵:۴۸

مشتری - سعد اکبر

برای هر نوع سفر و کار خیری خوب است

۱۴ آذر(Dec5) سه شنبه - ساعت شروع: ۰۵:۴۸ تا ۰۶:۵۹

مریخ - نحس اصغر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۱۴ آذر(Dec5) سه شنبه - ساعت شروع: ۰۶:۵۹ تا ۰۷:۴۸

خورشید - سعد

کاری انجام نشود و حالت سکون و بی حرکتی اتخاذ شود

۱۴ آذر(Dec5) سه شنبه - ساعت شروع: ۰۷:۴۸ تا ۰۸:۳۷

زهره - سعد اصغر

برای خواستگاری بسیار خوب است

۱۴ آذر(Dec5) سه شنبه - ساعت شروع: ۰۸:۳۷ تا ۰۹:۲۷

عطارد - میانه

برای جلب مشتری و تجارت و خرید و فروش

۱۴ آذر(Dec5) سه شنبه - ساعت شروع: ۰۹:۲۷ تا ۱۰:۱۶

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

نحس است و در آن کاری انجام نشود

۱۴ آذر(Dec5) سه شنبه - ساعت شروع: ۱۰:۱۶ تا ۱۱:۰۵

زحل - نحس اکبر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۱۴ آذر(Dec5) سه شنبه - ساعت شروع: ۱۱:۰۵ تا ۱۱:۵۵

مشتری - سعد اکبر

برای محبت و زبان بندی و جلب و القلوب

۱۴ آذر(Dec5) سه شنبه - ساعت شروع: ۱۱:۵۵ تا ۱۲:۴۴

مریخ - نحس اصغر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۱۴ آذر(Dec5) سه شنبه - ساعت شروع: ۱۲:۴۴ تا ۱۳:۳۳

خورشید - سعد

برای خواستگاری و ازدواج و عقد کردن و محبت

۱۴ آذر(Dec5) سه شنبه - ساعت شروع: ۱۳:۳۳ تا ۱۴:۲۳

زهره - سعد اصغر

برای هیچ کاری شایسته نیست

۱۴ آذر(Dec5) سه شنبه - ساعت شروع: ۱۴:۲۳ تا ۱۵:۱۲

عطارد - میانه

برای ممانعت از سفر و ازدواج و بستن اشخاص

۱۴ آذر(Dec5) سه شنبه - ساعت شروع: ۱۵:۱۲ تا ۱۶:۰۱

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

شر است و از انجام امور مهم خوداری شود

۱۴ آذر(Dec5) سه شنبه - ساعت شروع: ۱۶:۰۱ تا ۱۶:۵۱