تاریخ و ساعت رسمی به وقت ایران

جمعه, ۷ مهر(میزان) ۱۴۰۲

١٣ ربيع الأول ١٤٤٥

۰۴:۳۴

اذان صبح

۰۵:۵۷

طلوع آفتاب

۱۱:۵۵

اذان ظهر

۱۵:۱۸

اذان عصر

۱۷:۵۲

غروب آفتاب

۱۸:۱۰

اذان مغرب

۱۸:۵۷

اذان عشاء

۲۳:۱۴

نیمه‌شب شرعی

قمر

حمل

عطارد

سنبله

زهره

اسد

مریخ

میزان

مشتری

ثور

زحل

حوت

ساعات سعد و نحس کواکب تهران

نکات مهم:

  • ساعت شروع هر کوکب پایان ساعت کوکب قبلی است.
  • در ساعات شب از نوشتن تعویذ خوداری کنید. برای عبادت و تسبیح و ذکر وارد است.
  • جهت آگاهی از نحوه ورود اطلاعات جغرافیایی دیگر نقاط جهان کلیک کنید.
  • برای مشاهده ساعات روز های دیگر کلیک کنید.
  • میانه: نه سعد کامل است و نه نحس کامل.
  • تابع: این ساعت با توجه به موقعیت کوکب در صور فلکی می تواند هم سعد باشد و هم نحس.
قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای محبت و جلب قلوب

۶ مهر(Sep28) پنجشنبه - ساعت شروع: ۱۷:۵۳ تا ۱۸:۵۳

زحل - نحس اکبر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۶ مهر(Sep28) پنجشنبه - ساعت شروع: ۱۸:۵۳ تا ۱۹:۵۳

مشتری - سعد اکبر

برای ازدواج خوب است

۶ مهر(Sep28) پنجشنبه - ساعت شروع: ۱۹:۵۳ تا ۲۰:۵۴

مریخ - نحس اصغر

برای قضای حوائج و مسافرت خوب است

۶ مهر(Sep28) پنجشنبه - ساعت شروع: ۲۰:۵۴ تا ۲۱:۵۴

خورشید - سعد

جلب و القلوب و قضای حوائج

۶ مهر(Sep28) پنجشنبه - ساعت شروع: ۲۱:۵۴ تا ۲۲:۵۴

زهره - سعد اصغر

برای هر کاری شایسته است

۶ مهر(Sep28) پنجشنبه - ساعت شروع: ۲۲:۵۴ تا ۲۳:۵۵

عطارد - میانه

جلب و القلوب و قضای حوائج

۶ مهر(Sep28) پنجشنبه - ساعت شروع: ۲۳:۵۵ تا ۰۰:۵۵

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای ازدواج و صلح بین متباغضین

۷ مهر(Sep29) جمعه - ساعت شروع: ۰۰:۵۵ تا ۰۱:۵۵

زحل - نحس اکبر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۷ مهر(Sep29) جمعه - ساعت شروع: ۰۱:۵۵ تا ۰۲:۵۶

مشتری - سعد اکبر

سعد است و برای هر کاری خوب است

۷ مهر(Sep29) جمعه - ساعت شروع: ۰۲:۵۶ تا ۰۳:۵۶

مریخ - نحس اصغر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۷ مهر(Sep29) جمعه - ساعت شروع: ۰۳:۵۶ تا ۰۴:۵۶

خورشید - سعد

برای دوستی و آشتی مبارک است

۷ مهر(Sep29) جمعه - ساعت شروع: ۰۴:۵۶ تا ۰۵:۵۷

زهره - سعد اصغر

برای ازدواج و انجام طلسمات اتشی محبت

۷ مهر(Sep29) جمعه - ساعت شروع: ۰۵:۵۷ تا ۰۶:۵۶

عطارد - میانه

برای نوشتن هر نوع طلسمی و برای انجام هر کاری

۷ مهر(Sep29) جمعه - ساعت شروع: ۰۶:۵۶ تا ۰۷:۵۶

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای انجام هیچ کاری خوب نیست

۷ مهر(Sep29) جمعه - ساعت شروع: ۰۷:۵۶ تا ۰۸:۵۵

زحل - نحس اکبر

برای فوران اب چاه ها و چشمه ها

۷ مهر(Sep29) جمعه - ساعت شروع: ۰۸:۵۵ تا ۰۹:۵۵

مشتری - سعد اکبر

برای جلب محبت زنها و بزرگان خوب است

۷ مهر(Sep29) جمعه - ساعت شروع: ۰۹:۵۵ تا ۱۰:۵۴

مریخ - نحس اصغر

برای طلب حاجت از بزرگان و سلاطین

۷ مهر(Sep29) جمعه - ساعت شروع: ۱۰:۵۴ تا ۱۱:۵۴

خورشید - سعد

برای خواستگاری و ازدواج و محبت و قبول

۷ مهر(Sep29) جمعه - ساعت شروع: ۱۱:۵۴ تا ۱۲:۵۴

زهره - سعد اصغر

برای انجام هر کار خیری بسیار عالی است

۷ مهر(Sep29) جمعه - ساعت شروع: ۱۲:۵۴ تا ۱۳:۵۳

عطارد - میانه

برای تفرقه و آواره کردن سریع عمل می کند

۷ مهر(Sep29) جمعه - ساعت شروع: ۱۳:۵۳ تا ۱۴:۵۳

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای هیچ کاری شایسته نیست

۷ مهر(Sep29) جمعه - ساعت شروع: ۱۴:۵۳ تا ۱۵:۵۲

زحل - نحس اکبر

برای انجام هر کار خوب مناسب نیست

۷ مهر(Sep29) جمعه - ساعت شروع: ۱۵:۵۲ تا ۱۶:۵۲

مشتری - سعد اکبر

برای هر نوع سفر و کار خیری خوب است

۷ مهر(Sep29) جمعه - ساعت شروع: ۱۶:۵۲ تا ۱۷:۵۲