تاریخ و ساعت رسمی به وقت ایران

دوشنبه, ۱۵ خرداد(جوزا) ۱۴۰۲

الإثنين, ١٦ ذو القعدة ١٤٤٤

۰۳:۰۴

اذان صبح

۰۴:۴۹

طلوع آفتاب

۱۲:۰۳

اذان ظهر

۱۵:۵۲

اذان عصر

۱۹:۱۷

غروب آفتاب

۱۹:۳۸

اذان مغرب

۲۰:۳۶

اذان عشاء

۲۳:۱۱

نیمه‌شب شرعی

قمر

قوس

عطارد

ثور

زهره

سرطان

مریخ

اسد

مشتری

ثور

زحل

حوت

ساعات سعد و نحس کواکب تهران

نکات مهم:

  • ساعت شروع هر کوکب پایان ساعت کوکب قبلی است.
  • قمر همینک در صورت فلکی عقرب است . از نوشتن تعویذات خوداری کنید.
  • در ساعات شب از نوشتن تعویذ خوداری کنید. برای عبادت و تسبیح و ذکر وارد است.
  • جهت آگاهی از نحوه ورود اطلاعات جغرافیایی دیگر نقاط جهان کلیک کنید.
  • برای مشاهده ساعات روز های دیگر کلیک کنید.
  • میانه: نه سعد کامل است و نه نحس کامل.
  • تابع: این ساعت با توجه به موقعیت کوکب در صور فلکی می تواند هم سعد باشد و هم نحس.
مشتری - سعد اکبر

برای جلب رزق و مشتری و قبول و محبت

۱۴ خرداد(Jun4) یکشنبه - ساعت شروع: ۱۹:۱۶ تا ۲۰:۰۳

مریخ - نحس اصغر

برای کارهای شر است و خارج شدن از خانه صلاح نیست

۱۴ خرداد(Jun4) یکشنبه - ساعت شروع: ۲۰:۰۳ تا ۲۰:۵۱

خورشید - سعد

برای جلب و محبت خوب است اما برای سفر مناسب نیست

۱۴ خرداد(Jun4) یکشنبه - ساعت شروع: ۲۰:۵۱ تا ۲۱:۳۹

زهره - سعد اصغر

برای خواستگاری و ازدواج و محبت و قبول

۱۴ خرداد(Jun4) یکشنبه - ساعت شروع: ۲۱:۳۹ تا ۲۲:۲۷

عطارد - میانه

برای زبان بند و کارهای خیر خوب است

۱۴ خرداد(Jun4) یکشنبه - ساعت شروع: ۲۲:۲۷ تا ۲۳:۱۴

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای هر نوع سفر و هر کار خیری خوب است

۱۴ خرداد(Jun4) یکشنبه - ساعت شروع: ۲۳:۱۴ تا ۰۰:۰۲

زحل - نحس اکبر

از داخل شدن به محکمه ها خودداری شود

۱۵ خرداد(Jun5) دوشنبه - ساعت شروع: ۰۰:۰۲ تا ۰۰:۵۰

مشتری - سعد اکبر

برای هر نوع کار خیری خوب است

۱۵ خرداد(Jun5) دوشنبه - ساعت شروع: ۰۰:۵۰ تا ۰۱:۳۸

مریخ - نحس اصغر

برای قضای حوائج

۱۵ خرداد(Jun5) دوشنبه - ساعت شروع: ۰۱:۳۸ تا ۰۲:۲۵

خورشید - سعد

برای طلب حاجت از بزرگان و سلاطین

۱۵ خرداد(Jun5) دوشنبه - ساعت شروع: ۰۲:۲۵ تا ۰۳:۱۳

زهره - سعد اصغر

برای جلب و قبول و عطف و محبت

۱۵ خرداد(Jun5) دوشنبه - ساعت شروع: ۰۳:۱۳ تا ۰۴:۰۱

عطارد - میانه

برای هیچ کاری خوب نیست

۱۵ خرداد(Jun5) دوشنبه - ساعت شروع: ۰۴:۰۱ تا ۰۴:۴۹

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای محبت و جلب قلوب

۱۵ خرداد(Jun5) دوشنبه - ساعت شروع: ۰۴:۴۹ تا ۰۶:۰۱

زحل - نحس اکبر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۱۵ خرداد(Jun5) دوشنبه - ساعت شروع: ۰۶:۰۱ تا ۰۷:۱۳

مشتری - سعد اکبر

برای ازدواج خوب است

۱۵ خرداد(Jun5) دوشنبه - ساعت شروع: ۰۷:۱۳ تا ۰۸:۲۶

مریخ - نحس اصغر

برای قضای حوائج و مسافرت خوب است

۱۵ خرداد(Jun5) دوشنبه - ساعت شروع: ۰۸:۲۶ تا ۰۹:۳۸

خورشید - سعد

جلب و القلوب و قضای حوائج

۱۵ خرداد(Jun5) دوشنبه - ساعت شروع: ۰۹:۳۸ تا ۱۰:۵۰

زهره - سعد اصغر

برای هر کاری شایسته است

۱۵ خرداد(Jun5) دوشنبه - ساعت شروع: ۱۰:۵۰ تا ۱۲:۰۳

عطارد - میانه

جلب و القلوب و قضای حوائج

۱۵ خرداد(Jun5) دوشنبه - ساعت شروع: ۱۲:۰۳ تا ۱۳:۱۵

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای ازدواج و صلح بین متباغضین

۱۵ خرداد(Jun5) دوشنبه - ساعت شروع: ۱۳:۱۵ تا ۱۴:۲۷

زحل - نحس اکبر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۱۵ خرداد(Jun5) دوشنبه - ساعت شروع: ۱۴:۲۷ تا ۱۵:۴۰

مشتری - سعد اکبر

سعد است و برای هر کاری خوب است

۱۵ خرداد(Jun5) دوشنبه - ساعت شروع: ۱۵:۴۰ تا ۱۶:۵۲

مریخ - نحس اصغر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۱۵ خرداد(Jun5) دوشنبه - ساعت شروع: ۱۶:۵۲ تا ۱۸:۰۴

خورشید - سعد

برای دوستی و آشتی مبارک است

۱۵ خرداد(Jun5) دوشنبه - ساعت شروع: ۱۸:۰۴ تا ۱۹:۱۷