تاریخ و ساعت رسمی به وقت ایران

یکشنبه, ۱۳ اسفند(حوت) ۱۴۰۲

٢٢ شعبان ١٤٤٥

۰۵:۰۸

اذان صبح

۰۶:۳۱

طلوع آفتاب

۱۲:۱۶

اذان ظهر

۱۵:۳۲

اذان عصر

۱۸:۰۱

غروب آفتاب

۱۸:۲۰

اذان مغرب

۱۹:۰۶

اذان عشاء

۲۳:۳۴

نیمه‌شب شرعی

قمر

قوس

عطارد

حوت

زهره

دلو

مریخ

دلو

مشتری

ثور

زحل

حوت

ساعات سعد و نحس کواکب تهران

نکات مهم:

  • ساعت شروع هر کوکب پایان ساعت کوکب قبلی است.
  • در دهه آخر ماه قمری هستیم بهتر است در آن تعویذ سعد نوشته نشود.
  • قمر همینک در صورت فلکی عقرب است . از نوشتن تعویذات خوداری کنید.
  • در ساعات شب از نوشتن تعویذ خوداری کنید. برای عبادت و تسبیح و ذکر وارد است.
  • جهت آگاهی از نحوه ورود اطلاعات جغرافیایی دیگر نقاط جهان کلیک کنید.
  • برای مشاهده ساعات روز های دیگر کلیک کنید.
  • میانه: نه سعد کامل است و نه نحس کامل.
  • تابع: این ساعت با توجه به موقعیت کوکب در صور فلکی می تواند هم سعد باشد و هم نحس.
عطارد - میانه

برای محبت و جلب القلوب

۱۲ اسفند(Mar2) شنبه - ساعت شروع: ۱۸:۰۱ تا ۱۹:۰۳

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

کاری انجام نشود

۱۲ اسفند(Mar2) شنبه - ساعت شروع: ۱۹:۰۳ تا ۲۰:۰۶

زحل - نحس اکبر

شر است و از انجام امور مهم خوداری شود

۱۲ اسفند(Mar2) شنبه - ساعت شروع: ۲۰:۰۶ تا ۲۱:۰۸

مشتری - سعد اکبر

سعد است و برای هر کارخیری مناسب است

۱۲ اسفند(Mar2) شنبه - ساعت شروع: ۲۱:۰۸ تا ۲۲:۱۱

مریخ - نحس اصغر

برای تفرقه و دشمنی و کارهای سفلی

۱۲ اسفند(Mar2) شنبه - ساعت شروع: ۲۲:۱۱ تا ۲۳:۱۳

خورشید - سعد

برای هر نوع سفری خوب است

۱۲ اسفند(Mar2) شنبه - ساعت شروع: ۲۳:۱۳ تا ۰۰:۱۶

زهره - سعد اصغر

برای هر کار خیری خوب است

۱۳ اسفند(Mar3) یکشنبه - ساعت شروع: ۰۰:۱۶ تا ۰۱:۱۸

عطارد - میانه

برای نوشتن حجاب شورچشمی و گریه اطفال

۱۳ اسفند(Mar3) یکشنبه - ساعت شروع: ۰۱:۱۸ تا ۰۲:۲۱

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای وارد شدن بر حکام و سلاطین و مسئولین

۱۳ اسفند(Mar3) یکشنبه - ساعت شروع: ۰۲:۲۱ تا ۰۳:۲۳

زحل - نحس اکبر

برای بغض و کینه و طلاق و جدایی و تفرقه

۱۳ اسفند(Mar3) یکشنبه - ساعت شروع: ۰۳:۲۳ تا ۰۴:۲۶

مشتری - سعد اکبر

برای نوشتن اوفاق خیر و دخول بر حاکمان

۱۳ اسفند(Mar3) یکشنبه - ساعت شروع: ۰۴:۲۶ تا ۰۵:۲۸

مریخ - نحس اصغر

برای بغض و کینه و طلاق و جدایی و تفرقه

۱۳ اسفند(Mar3) یکشنبه - ساعت شروع: ۰۵:۲۸ تا ۰۶:۳۱

خورشید - سعد

محبت-دخول بر حکام-لباس نو پوشیدن

۱۳ اسفند(Mar3) یکشنبه - ساعت شروع: ۰۶:۳۱ تا ۰۷:۲۸

زهره - سعد اصغر

شروع مسافرت کردن

۱۳ اسفند(Mar3) یکشنبه - ساعت شروع: ۰۷:۲۸ تا ۰۸:۲۶

عطارد - میانه

این ساعت نحس است و نباید کاری انجام دهید

۱۳ اسفند(Mar3) یکشنبه - ساعت شروع: ۰۸:۲۶ تا ۰۹:۲۳

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای هیچ کاری شایسته نیست مخصوصا خرید و فروش

۱۳ اسفند(Mar3) یکشنبه - ساعت شروع: ۰۹:۲۳ تا ۱۰:۲۱

زحل - نحس اکبر

از انجام امور مهم صرفه نظر شود

۱۳ اسفند(Mar3) یکشنبه - ساعت شروع: ۱۰:۲۱ تا ۱۱:۱۸

مشتری - سعد اکبر

برای طلب حاجت از بزرگان خوب است

۱۳ اسفند(Mar3) یکشنبه - ساعت شروع: ۱۱:۱۸ تا ۱۲:۱۶

مریخ - نحس اصغر

برای هیچ کاری شایسته نیست

۱۳ اسفند(Mar3) یکشنبه - ساعت شروع: ۱۲:۱۶ تا ۱۳:۱۳

خورشید - سعد

بسیار سعد است و هر کاری می توان انجام داد

۱۳ اسفند(Mar3) یکشنبه - ساعت شروع: ۱۳:۱۳ تا ۱۴:۱۱

زهره - سعد اصغر

برای جلب القلوب و شهرت میان مردم

۱۳ اسفند(Mar3) یکشنبه - ساعت شروع: ۱۴:۱۱ تا ۱۵:۰۸

عطارد - میانه

برای هر کاری شایسته است

۱۳ اسفند(Mar3) یکشنبه - ساعت شروع: ۱۵:۰۸ تا ۱۶:۰۶

قمر - تابع(بر اساس موقعیت)

برای هر کار مشابه

۱۳ اسفند(Mar3) یکشنبه - ساعت شروع: ۱۶:۰۶ تا ۱۷:۰۳

زحل - نحس اکبر

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

۱۳ اسفند(Mar3) یکشنبه - ساعت شروع: ۱۷:۰۳ تا ۱۸:۰۱