فال حافظ

hafez

ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا برآورده سازی. برای شادی روح حافظ، صلوات و فاتحه ای نثار نماییم!