آناکست


Avatar

تکه ای از «به جشن رسیده ها »

  • نام اثر: به جشن رسیده ها
  • توضیحات: موضوع «به جشن رسیده ها»، «تحول فردی» است. در جلد دوم از این کتاب، قصه ای روایت می شود در ادامه ی جلد اول از آن که درخت بلوط با عبور از طوفان ها و داستان های رنج آور زندگی اش قدرت حقیقی خود را به دست فراموشی می سپارد و از طریق دل سپردن به هوس و در اوج سرمای زمستان در سرمای جهل وجودی خویش تمام زندگی اش را به تاراج می هد. درخت بلوط با گذار از فصل های مختلف زندگی و تجربه حالات گوناگون شخصیتی اش در سال، روزی درخشان به انسجام می رسد.
  • مولف : بیتا حسینی - کریم آهنی پور
  • گویندگان :آناقهاری و مهدیه صادقی